Důležité informace

ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje

o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu č. 8/2020

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR usnesením č. 957 dne 30. září 2020, na základě Usnesení Vlády České republiky č. 1033 ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření, podle ustanovení § 14 odst. 4 písm. c), ve spojení s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“)

určuji vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

1. Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace IČO: 47723505
2. Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, ul. Havlíčkova 1717, IČ: 69979847
3. Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace, IČO 49753363
4. 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace, IČO 70987459
5. Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, IČO 70933758
6. Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, IČO 71238930
7. Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, příspěvková organizace, IČO 70976473

která vykoná nezbytnou péči o děti o děti ve věku od 3 do 10 let ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon). Péče bude zajišťována dětem rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařízení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech, v minimálním rozsahu od 06.00 hodin do 18.00 hodin v pracovních dnech.

Odůvodnění
Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Karlovarského kraje, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 30. září 2020 č. 957 na základě prokázání výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 38 krizového zákona přípustné odvolání. Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi kraje cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému sídlu zařízení. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 14. 10. 2020 v 00.00 hod.

S účinností od 14.10. do 1.11.2020 platí v souladu s usnesením vlády následující:

V souladu s USNESENÍM VLÁDY ČR ze dne 12. 10. 2020 se s platností od 14. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků I. i II. stupně na základním vzdělávání prezenční formou. Proto přecházíme od středy 14. 10. 2020 na distanční výuku. Pro tento případ mají děti založené své školní účty a každý předmět má svou Google Učebnu.

Týden od 26. – 30. 10. 2020 nebude probíhat ani distanční výuka. V tomto týdnu je státní svátek, podzimní prázdniny a dny volna vyhlášené MŠMT.

S účinností od 12.10. do 25.10.2020 platí v souladu s usnesením vlády následující:

 1. I. stupeň – stávající režim se nemění – v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv, režim sportovních činností se neomezuje, zrušen bazén
 2. školní družina – provoz školní družiny funguje podle dosavadních pravidel
 3. II.stupeň – zavádí se střídavá výuka dle rozpisu. Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku se povinně vzdělávají distanční formou vzdělávání. V případě, že se žák neúčastní distanční výuky, je nutné jeho neúčast omluvit.
 4. Žáci, kteří mají distanční výuku, jsou z jídelny automaticky odhlášeni

HARMONOGRAM VÝUKY NA 2. STUPNI OD 12.10. – 30.10. 2020

12.-16.10. VÝUKA VE ŠKOLE (upravený rozvrh na Bakalářích) – třídy VI.A VI.B VII.A VII.B VII.C

19.-23.10. VÝUKA VE ŠKOLE (upravený rozvrh na Bakalářích) – třídy VIII.A VIII.B IX.A IX.B

Platforma komunikace pro distanční výuku: GOOGLE UČEBNY, koordinátor komunikace: TŘÍDNÍ UČITEL

26.-27.10.2020 – Volno vyhlášené ministrem školství

28.10.2020 – Státní svátek 

29.-30.10.2020 – Podzimní prázdniny


Provozní podmínky ZŠ po zahájení školního roku 2020/21

 • INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – 1. TŘÍDY
  • Zákaz vstupu do školy s příznaky onemocnění.
  • Z důvodu epidemiologické situace a na základě doporučení MŠMT nebude rodičům umožněn vstup do školy bez ochrany horních cest dýchacích (roušky).
  • V úterý 1.9.2020 příchod žáků 1. ročníku k šatnám I. stupně (za Billou) v 7.55 hod. s aktovkou.
  • V případě příznivého počasí proběhne přivítání v prostoru před šatnami.
  • Bude-li pršet, paní učitelky si žáky odvedou do tříd.
  • Aktuální informace budou poskytnuty v prostorách šaten vedením školy. Potom jeden ze zákonných zástupců bude moci počkat u třídy na své dítě.
 • INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
  • Zákaz vstupu do školy s příznaky onemocnění.
  • Z důvodu epidemiologické situace a na základě doporučení MŠMT nebude dospělým osobám umožněn vstup do školy bez ochrany horních cest dýchacích (roušky).

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku 2020/20

Přehled všech uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 je ZDE k nahlédnutí.


Hlášení nepřítomnosti žáků ve škole

V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996. Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI.


Domácí úkoly a pokyny pro domácí přípravu

budou zveřejňovány v průběhu prezenční výuky v průběhu výuky přítomným vyučujícím. Zadávané práce mohou mít ústní, písemnou nebo elektronickou formu. Pro elektronickou formu zadání domácí přípravy bude využíván systém Bakaláři a prostředí Google Učeben. Všichni žáci od 2. do 9. tříd mají vytvořené přístupy do těchto systémů a budou vždy na začátku školního roku proškoleni o jejich využívání. Zároveň bude také nabídnuta možnost školení rodičů pro přístup do těchto systémů. Technická podpora:  ict@zskamenna.cz.